Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

ΑΣΙΦΑ: Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 13:35

Σας ενημερώνουμε ότι ο 2ος Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός (ΑΣΙΦΑ) παρέχει πλέον την κάλυψη Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων (συντ. ΟΒΒΟ) μέσω Interamerican για εξάμηνη και ετήσια διάρκεια. Το τιμολόγιο (ετήσια διάρκεια) για την εν λόγω υπηρεσία είναι το ακόλουθο:

Ι. ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών: 180€
ΙΙ. ΦΔΧ Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών και TIR: 200€

Αναφορικά με τη προμήθεια, αυτή είναι τέσσερις (4) μονάδες χαμηλότερη από την αντίστοιχη προμήθεια που λαμβάνετε για την κάλυψη Νομικής Προστασίας για ΦΔΧ Εθνικών, Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών και TIR μέσω 2ου Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού (ΑΣΙΦΑ) και η οποία αναφέρεται στη σύμβασή σας. Π.χ. στην περίπτωση που η προμήθεια που λαμβάνετε για Νομική Προστασία είναι 15% η προμήθεια για ΟΒΒΟ θα είναι 11%


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών