Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Συνεργατών

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 00:00

Σχετικά με τις συμβάσεις συνεργασίας τις οποίες διατηρεί η εταιρία μας με το δίκτυο Συνεργατών της έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις σημαντική καθυστέρηση στην επιστροφή τους προς την εταιρία μας και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αυτές αφορούν τροποποίηση σύμβασης λόγω επικαιροποίησης στοιχείων ή μεταβολή του καθεστώτος απόδοσης Προμηθειών.

Συγκεκριμένα οι συμβάσεις που αποστέλλονται από τη Γραμματεία Διοίκησης πρέπει να επιστρέφονται υπογεγραμμένες το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την προώθησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς το Συνεργάτη. Ειδικά στην περίπτωση που αφορούν σε αναπροσαρμογή Προμηθειών, η αναπροσαρμογή αυτή θα υλοποιείται ΜΟΝΟ κατόπιν παραλαβής της υπογεγραμμένης σύμβασης από την εταιρία μας και σε καμιά περίπτωση αναδρομικά ούτως ώστε οι συμβάσεις που τηρεί η Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ με το δίκτυο Συνεργατών της να συμφωνεί με τη βεβαίωση προμηθειών όπως αυτή εκδίδεται για κάθε έτος.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών