Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Πρόστιμα από Επασφάλιστρα

Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 00:00

Σας θυμίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό κατά την καταχώρηση των στοιχείων του ασφαλισμένου (και του δηλωθέντος ως οδηγού) η ακριβής δήλωση ημερομηνίας γέννησης και η ακριβής ημερομηνία απόκτησης διπλώματος ώστε να υπολογιστεί το ανάλογο επασφάλιστρο.

Στην περίπτωση που προκύπτει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί δεν είναι τα ορθά, με συνέπεια να μην έχει υπολογιστεί το ανάλογο επασφάλιστρο (βλ. Δομή Τιμολογίου Enterprise), η εταιρία (με βάση το Άρθρο 5 των Γενικών Όρων περί Καθορισμού Ασφαλίστρου*) θα προχωρά αυτόματα σε έκδοση Εισπρακτικής Πρόσθετης Πράξης στην οποία θα απαιτείται από το συνεργάτη είσπραξη επασφαλίστρου ίσου με το 100% των ετήσιων ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης.

* μπορείτε να δείτε τους Γενικούς Όρους στα Χρήσιμα Έντυπα του grand.com.gr

 


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών